ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Powiat wejherowski w roku 2022 pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota 456 297,00 zł

– całkowita wartość zadania 456 297,00 zł

Zakłada się objęcie wsparciem usług asystenta osobistego  40 osób niepełnosprawnych, z czego:

  • 10 osób niepełnosprawnych w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnych.

Udostępnij: