DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pcprwejherowo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-13.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Formularza kontaktowego nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, skanów

Powody braku spełnia wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-13.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kozak, krzysztof.kozak@pcprwejherowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586722702. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Pomorskie
 • Wejherowski
 • Wejherowo miejska
 • Wejherowo
 • Sobieskiego 279A
 • 84-200 Wejherowo

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Wokół budynku. Można wjechać przez bramę otwartą w czasie godzin pracy.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 150 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Na wprost od wejścia, w odległości około 3 metrów na prawo znajduje się winda, a na lewo schody, gdzie można dostać się na pierwsze piętro. Po wejściu lub wjechaniu windą pierwsze drzwi na lewo w odległości 3 metrów znajduje się recepcja. Z kolei na prawo na końcu korytarza około 12 metrów znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych osób.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 12 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • przy wejściu w środku po prawej stronie
 • Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 95 centymetrów.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 586722702

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta jest na I piętrze po prawej stronie od wejścia główne na końcu. Trzeba przejść około 12 metrów do niej.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 100 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

 

Udostępnij: