DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

•             brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

•             brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•             Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

•             Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kozak.

•             E-mail: krzysztof.kozak@pcprwejherowo.pl

Każdy ma prawo:

•             zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•             zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•             wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•             dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•             wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•             wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•             Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

•             Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

•             E-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

•             Telefon: 58 672 27 02 wew 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie mieści się przy ul. Sobieskiego 279A. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne umożliwia wjazd osobom na wózkach bezpośrednio do windy i tym samym dotarcie na każde piętro.

Winda posiada oznaczenia w języku brajla. W innych częściach urzędu brak tych oznaczeń.

W urzędzie nie ma tłumacza migowego języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Wszystkie treści na stronie są aktualnie sprawdzane i będą systematycznie uzupełniane o elementy, które pozwolą w jak najlepszy sposób spełnić warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Udostępnij: