Zadania zespołu

Do Zadań Zespołu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej należy m.in.:

 • zapewnianie dzieciom pochodzącym z terenu powiatu wejherowskiego pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych,
 • przygotowywanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na zlecenie powiatu wejherowskiego oraz będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 • udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych,
 • ustalanie miejsca zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie spraw dotyczących świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • gromadzenie i przekazywanie dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej informacji oraz dokumentacji dotyczącej umieszczonego dziecka,
 • udzielanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego informacji o liczbie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wejherowskiego oraz liczbie wolnych miejsc w tych placówkach,
 • przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego informacji o liczbie dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu wejherowskiego przebywających w szpitalach psychiatrycznych,
 • nadzór nad obowiązkiem składania przez dyrektorów placówek wniosku do sądu o wydanie zarządzeń wobec dziecka umieszczonego w tej placówce, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej,
 • dokonywanie w porozumieniu z dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego okresowej oceny sytuacji dziecka,
 • współudział w tworzeniu i realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, Powiatowego Programu dla Usamodzielniających się Wychowanków „Drogowskaz do Samodzielności”, Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Placówkę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Typy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • socjalizacyjna;
 • interwencyjna;
 • specjalistyczno – terapeutyczna

Placówki prowadzone przez Powiat Wejherowski:

Placówki prowadzone przez podmioty, którym Powiat Wejherowski zlecił realizację tego zadania:

Udostępnij: