OGNISKO WYCHOWAWCZE NR 1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nr 1

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wojewody Pomorskiego – PS-VIII.9423.1.4.2019 z dnia 28 października 2019 r.

Adres placówki: ul. Ślusarska 4, 84-230 Rumia

Wychowawcy:

Tel. stacjonarny: 58 671 70 51

Tel. kom. :533 892 699

Starszy wychowawca – koordynator – Natalia Kostka

Tel. – 533 879 209

Opiekę całodobową zapewnia wychowankom stały zespół kadry wychowawczej wraz z wychowawcą – koordynatorem.

Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nr 1 jest placówką łączącą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego.

 • Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków z czego 10 miejsc stanowią miejsca socjalizacyjne, a 4 – miejsca interwencyjne.
 • Placówka jest koedukacyjna, zapewniająca opiekę i wychowanie dzieciom od 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Placówek realizuje funkcję interwencyjną poprzez zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. W szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

 • Dzieci w trybie interwencyjnym przyjmowane są bez skierowania powiatu:
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • 2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • 3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W przypadku wskazanym w pkt 2 i 3 dziecko przyjmuje się bez względu na wiek i liczbę przebywających dzieci oraz bez skierowania powiatu.

Placówka pełni funkcję socjalizacyjną w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców w toku sądowego postępowania opiekuńczego.

Do placówki przyjmowane są dzieci na podstawie postanowienia sądu i skierowania powiatu wejherowskiego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci całą dobę

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Potrzebne linki:

Regulamin Ogniska Wychowawczego Nr 1

zmiana do Regulaminu

Statut Ogniska Wychowawczego Nr 1