PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

Programy psychologiczno-terapeutyczny

Celem Programu psychologiczno-terapeutycznego jest utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, a w konsekwencji wyeliminowania zjawiska przemocy w rodzinie. Kolejnym celem jest także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania innego stylu życia, bez zachowań przemocowych, kształtowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Wskazane cele przyczynić się mają do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.

Zadaniem Programu jest również – wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania poprzez analizę przyczyn własnego postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań, – utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u grupy osób które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, – zdobycie lub poszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych, – nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów w rodzinie, – nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych (asertywności, empatii, rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych), – poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych, – nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy, – rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych, partnerskich, – pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje rodzinne i sposobów przeciwdziałania, – odkrywanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu. – wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych. Odbiorcami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego są osoby dorosłe, które legitymują się zaświadczeniem ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego, wyraziły chęć uczestnictwa w programie poprzez indywidualne swoje zgłoszenie lub instytucję zaangażowaną w sposób pośredni lub bezpośredni w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program PPT 2021

Program PPT 2022

Program PPT 2023

Udostępnij: