PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Spis treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G będą przyjmowane do 9 lutego 2024 roku.

Obszary realizowane w 2024 roku:

1) OBSZAR A

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do 197 000,00 zł na jeden projekt (do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);
Wnioski z obszaru A należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych przyjmowane są w trybie ciągłym.

2) OBSZAR B

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

   • Projekty w ramach Obszaru B można realizować w:
    1) urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędu administracji samorządu powiatowego lub gminnego);
    2) placówkach edukacyjnych – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:
    a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
    b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
    c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
    d) szkoły artystyczne,
    e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
    f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
    g)  placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
    3) środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

  Adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domu samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 176 000,00 zł na każdy projekt.

  Dokumenty wymagane w Obszarze B:
  Wniosek
  Wniosek (wersja edytowalna)
  Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar B

  3) OBSZAR C

  obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

  Dokumenty wymagane w Obszarze C:
  Wniosek
  Wniosek (wersja edytowalna)

  4) OBSZAR D

  obszar D – likwidacja barier transportowych (dofinansowanie części kosztów zakupu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych).

  Adresatami pomocy są:

    • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

    • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego);

    • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

   Maksymalna wysokość pomocy w powiecie wejherowskim wynosi 75% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85 % kosztów realizacji projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:

     • 144 000,00 zł – dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

     • 117 500,00 zł – dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
      w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

     • 351 500,00 zł  – dla autobusów.

    Dokumenty wymagane w Obszarze D:
    Wniosek
    Wniosek (wersja edytowalna)
    Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar D

    5) OBSZAR E

    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego (nie więcej niż 40% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania) w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; do 17. 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
    Wnioski z obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

    6) OBSZAR F

    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; maksymalnie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

    Dokumenty wymagane w Obszarze F:
    Wniosek
    Wniosek (wersja edytowalna)
    Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku – Obszar F

    7) OBSZAR G

    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

    Wnioski dotyczące obszarów A i E oraz szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie PFRON.

    Ponadto informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. (58) 672 40 63 wew. 15 lub pisząc na adres e-mail: aleksandra.wawrzynkowska@pcprwejherowo.pl.

    Podsumowanie edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanej w 2022 roku => PWRMR III w 2022 roku

    Udostępnij: