ZMIANA KWOT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. od 1 czerwca 2023 r. ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 899,00 zł.

2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.361,00 zł

3. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 274,00 zł.

4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 274,00 zł.

5. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej – nie mniej niż 681,00 zł.

6. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.486,00 zł.

7. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

a) nie mniej niż  8.968,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 4.486,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,

c) nie mniej niż 2.244,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

8. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 2.039,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 4.077,00 zł.

 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować