ZARZĄDZENIE NR  16/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. 

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rwiązku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-l9 wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

Na podstawie §10 ust. 1 pkt 2 oraz §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r poz. 374) oraz na podstawie §8 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uchwalonego uchwałą nr VI/93/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zarządzam, w okresie od dnia 20.03.2020 r. do odwołania, co następuje:

§1

W zakresie obsługi Klientów Powiatowego Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. Ogranicza się działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
  w Wejherowie poprzez:

1)  Odwołanie  wszystkich zaplanowanych posiedzeń składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2) Wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji o niepełnoprawności/ o stopniu niepełnosprawności, wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek należy przesyłać pocztą, poprzez skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl lub e-mailowo.

 1. Zobowiązuję pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do niezwłocznego poinformowania klientów PZoON w Wejherowie o odwołaniu posiedzeń orzekających oraz informowania telefonicznego o aktualnej sytuacji w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

§2

W zakresie obsługi  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie:

 1. Zawiesza się przyjmowanie klientów w siedzibie PCPR w Wejherowie,
 2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz E-PUAP lub SOW (System Obsługi Wsparcia).
 3. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zobowiązuję pracowników poszczególnych Zespołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do udzielania klientom telefonicznych informacji i porad.

§3

W zakresie  ograniczenia działalności i organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie:

 1. Ustala się pracę zdalną:

a)dla następujących grup pracowników:

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

– psycholodzy ,pedagog i pracownik socjalny Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy zastępczej,

– radcy prawni,

– pracownicy obsługujący system SOW w Zespole ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym,

b) następujących Zespołów/stanowisk:

– Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym,

– Zespół Interwencji Kryzysowej,

– Zastępca Dyrektora PCPR,

– Stanowisko ds. kadrowych.

 1. Zakres pracy zdalnej dla pracowników określonych w ust.1 oraz sposoby kontroli określa wewnętrzny dokument.
 2. Wszelkie wyjazdy w ramach delegacji służbowych będą możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 3. Odwołuje się wszelkie wizyty klientów u specjalistów.
 4. Odwołuje i zawiesza się zaplanowane zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dzieci.
 5. Odwołuje się i zawiesza wszelkie wizyty koordynatorów i pracowników socjalnych
  w rodzinach biologicznych wychowanków, kandydatów na rodziny zastępcze.
 6. Odwołuje się i zawiesza się wszystkie planowe przez Zespół Kontroli Zarządczej kontrole zewnętrzne.
 7. Zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pracujących w trybie zwykłym (w siedzibie PCPR w Wejherowie) i zdalnym do informowania klientów PCPR w Wejherowie o bieżącej sytuacji związanej z organizacją pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§4

Dla Wychowawców i Wychowanków w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Ogniskach Wychowawczych nr 1,2,3 im. K. Lisieckiego Dziadka w Rumi na czas zawieszenia zajęć szkolnych:

 1. Ustala się urlopowanie wychowanków do rodzin biologicznych we wszystkich możliwych przypadkach.
 2. Zawiesza się wszelkie odwiedziny w ogniskach, w tym członków rodzin i osób zaprzyjaźnionych .
 3. Zawiesza się korepetycje, terapie, praktyki zawodowe wychowanków.
 4. Ogranicza się do minimum przemieszczanie się wychowanków pomiędzy ogniskami oraz opuszczanie terenu ognisk. Opuszczanie terenu Ognisk Wychowawczych dopuszczalne jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
 5. Zobowiązuje się wychowanków do codziennej pracy edukacyjnej, w tym z wykorzystaniem aplikacji LIBRUS.
 6. Zobowiązuje się wychowawców w poszczególnych ogniskach do organizowania
  i monitorowania nauki wychowanków, organizowania zajęć ogólnorozwojowych oraz uświadamiających skalę zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i sposoby przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu.

§5

 1. Zobowiązuje się Kierownika Zespołu Organizacyjnego do zamieszczenia informacji dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie dotyczących organizacji pracy wprowadzonych niniejszym zarządzeniem na drzwiach wejściowych siedziby PCPR
  w Wejherowie, na stronie internetowej PCPR w Wejherowie oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook prowadzonym dla PCPR w Wejherowie.
 2. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
  w Wejherowie do poinformowania klientów Zespołu o organizacji pracy wprowadzonej niniejszym zarządzeniem poprzez zamieszczenie informacji w na stronie internatowej PCPR
  w Wejherowie oraz na drzwiach siedziby PCPR w Wejherowie.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.

§7

Traci moc Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Centrum Pomocy Rodzie w Wejherowie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z pandemią SARS-CoV-2.

§8

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) od dnia 20 marca 2020 roku, do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§1 rozporządzenia).

 

Poprzednio – w dniu 13 marca 2020 roku – zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.), co poprzedzone było ogłoszeniem przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) w dniu 11 marca 2020 roku,  że epidemia Koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołująca chorobę COVID-19) stała się pandemią, tj. epidemią o skali globalnej.

Zgodnie z treścią §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: w okresie ogłoszenia stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Mając na uwadze zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie wydanie niniejszego zarządzenia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jest konieczne i w pełni uzasadnione.


Wersja do wydruku.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,