ZARZĄDZENIE NR  15/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. 

           W sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z pandemią SARS-Co V-2

Na podstawie § 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, § 8 ust.1 pkt 2 i §  8 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego( Dz.U. z 2020, poz.433)  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r poz. 374)  w uzgodnieniu ze Starostą Wejherowskim, zarządzam w okresie od 13.03.2020 r. do odwołania, co następuje

§1

W zakresie obsługi Klientów Powiatowego Orzekania o Niepełnosprawności.

1. Ogranicza się działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie poprzez:

1) Odwołanie  wszystkich zaplanowanych posiedzeń składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2) Wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji o niepełnoprawności/ o stopniu niepełnosprawności, wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek należy przesyłać pocztą, poprzez skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https: //epuap.gov.pl lub e-mailowo.

2. Zobowiązuję pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do niezwłocznego poinformowania klientów PZoON w Wejherowie o odwołaniu posiedzeń orzekających oraz informowania telefonicznego o aktualnej sytuacji w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

§2

W zakresie obsługi  klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 1. Ogranicza się przyjmowanie klientów w siedzibie Centrum do niezbędnego minimum,
 2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków za pośrednictwem SOW lub Poczty Polskiej oraz E-PUAP.
 3. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.
 4. W sytuacjach kryzysowych klienci mogą skorzystać ze wsparcia psychologa po uprzednim umówieniu terminu spotkania drogą telefoniczną.
 5. Zobowiązuję pracowników poszczególnych Zespołów PCPR do udzielania klientom telefonicznych informacji i porad.

§3

W zakresie  ograniczenia działalności i organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 1. Ustala się pracę zdalną dla następujących grup pracowników: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy i pedagog Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy zastępczej, radcy prawni, pracownicy obsługujący system SOW w Zespole ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym.
 2. Zakres pracy zdalnej dla pracowników określonych w pkt.1 oraz sposoby kontroli określa wewnętrzny dokument.
 3. Wszelkie wyjazdy w ramach delegacji służbowych będą możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 4. Odwołuje się wszelkie wizyty klientów u specjalistów.
 5. Odwołuje i zawiesza się zaplanowane zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dzieci.
 6. Odwołuje i zawiesza się zaplanowane na 17.03.2020 roku spotkanie Dyrektora z rodzinami zastępczymi.
 7. Odwołuje się i zawiesza wszelkie wizyty koordynatorów i pracowników socjalnych w rodzinach biologicznych wychowanków, kandydatów na rodziny zastępcze.
 8. Odwołuje się i zawiesza się wszystkie planowe przez Zespół Kontroli Zarządczej kontrole zewnętrzne.
 9. Zobowiązuje się pracowników PCPR pracujących w trybie zwykłym i zdalnym do informowania klientów PCPR

§4

Dla Wychowawców i Wychowanków w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Ogniskach Wychowawczych nr 1,2,3 im. K. Lisieckiego Dziadka w Rumi na czas zawieszenia zajęć szkolnych:

 1. Ustala się urlopowanie wychowanków do rodzin biologicznych we wszystkich możliwych przypadkach.
 2. Zawiesza się wszelkie odwiedziny w ogniskach, w tym członków rodzin i osób zaprzyjaźnionych .
 3. Zawiesza się korepetycje, terapie, praktyki zawodowe wychowanków.
 4. Ogranicza się do minimum przemieszczanie się wychowanków pomiędzy ogniskami oraz opuszczanie terenu ognisk. Opuszczanie terenu Ognisk Wychowawczych dopuszczalne jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
 5. Zobowiązuje się wychowanków do codziennej pracy edukacyjnej, w tym z wykorzystaniem aplikacji LIBRUS.
 6. Zobowiązuje się wychowawców w poszczególnych ogniskach do organizowania i monitorowania nauki wychowanków, organizowania zajęć ogólnorozwojowych oraz uświadamiających skalę zagrożenia wirusem COVID-19 i sposoby przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu.

§5

 1. Zobowiązuje się Kierownika Zespołu Organizacyjnego do zamieszczenia informacji dla klientów na drzwiach wejściowych, na stronie internetowej oraz Facebooku PCPR.
 2. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do poinformowania klientów zespołu w na stronie internatowej PCPR.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.

§7

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,