„Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – Dostępne mieszkanie”

Jeśli:

  • ograniczają Cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (w przypadku dziecka do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

to poniżej dowiesz się w jaki sposób PFRON może dofinansować zmianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – Dostępne mieszkanie”

NA CZYM POLEGA DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie przysługuje do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej:

  • wniosek składa jej opiekun prawny;
  • do wniosku dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną nabywanego mieszkania i sprzedawanego. Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w województwie pomorskim w Gdańsku maksymalna kwota dofinansowania w I kwartale 2023 roku wyniesie 109 403 zł. Natomiast w pozostałych gminach nie sąsiadujących z Gdańskiem, np. w Gminie Wejherowo maksymalna kwota dofinansowania w I kwartale 2023 roku wyniesie 85 410 zł.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Powiat Wejherowski jest realizatorem programu dla wnioskodawców zamieszkujących obecnie teren w/w powiatu.

Wniosek wraz z załącznikami składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Więcej informacji o Programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – Dostępne mieszkanie” możesz uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować