[ZAKOŃCZONA] REKRUTACJA NA STANOWISKO REFERENTA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza REKRUTACJĘ na stanowisko REFERENTA w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Wykształcenie średnie,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),

7) Znajomość przepisów:

– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o samorządzie powiatowym,

– ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) organizacja pracy własnej,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,

4) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

5) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

6) umiejętność interpretowania przepisów,

7) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) wprowadzanie do systemu EKSMOON wniosków w sprawie wydania legitymacji osobom niepełnosprawnym,

2) rozpatrywanie złożonych wniosków w sprawie wydania legitymacji osobom niepełnosprawnym pod względem formalnym oraz wysyłanie ich do druku za pomocą systemu EKSMOON,

3) wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym lub osobom uprawnionym do ich odbioru,

4) wprowadzanie do systemu EKSMOON wniosków w sprawie wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej,

5) rozpatrywanie złożonych wniosków w sprawie wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej pod względem formalnym oraz ich drukowanie i laminowanie,

6) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym lub osobom uprawnionym do ich odbioru,

7) udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności oraz z funkcjonowania PCPR i PZON, informowanie klientów o prawach i uprawnieniach,

8)  archiwizowanie dokumentacji powstałej na stanowisku.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,

4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),

5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

2) miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,

3) w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,

4) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko REFERENTA w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84- 200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 26.04.2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia maj 2023 r.

5) Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie

Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.

6) Informacji w sprawie naboru udziela Pani Marta Gliwińska nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Szczegóły: Zastępstwo karty parkingowe

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,