[ZAKOŃCZONY] REFERENT DO ZESP. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Rekrutacja zakończona – wynik naboru dostępny do pobrania w pliku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENTA – DO ZESPOŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie średnie,
3) Rok stażu pracy,
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
8) Znajomość przepisów:
– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy,
– ustawy o samorządzie powiatowym,
– ustawy o ochronie danych osobowych,
– kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole;
2) odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność;
3) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5) umiejętność interpretowania przepisów;
6) umiejętność pracy pod presją czasu;
7) kreatywność.

3. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
2) pomoc wnioskodawcom w uzupełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
3) wprowadzanie wniosków do programu SOW o dofinansowanie ze środków PFRON;
4) udzielanie informacji klientom PCPR na temat przepisów dotyczących rehabilitacji społecznej;
5) współpraca z pracownikami zespołu PON i innych zespołów organizacyjnych PCPR w zakresie zleconych zadań;
6) Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: REFERENTA – DO ZESPOŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres
w terminie do 05.09.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień/październik 2023r.
Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły konkursu wraz z kwestionariuszem

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,