[Zakończony] Konkurs na referenta w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zast.

Wynik naboru na stanowisko referenta do pobrania w pliku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referenta w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie, preferowane wyższe na kierunku administracja, pedagogika, psychologia, praca socjalna
2) rok stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) znajomość przepisów z zakresu:
a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
b. ustawy o pomocy społecznej,
c. ustawy o samorządzie powiatowym,
d. ustawy o ochronie danych osobowych,
e. kodeksu postępowania administracyjnego,
f. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
5) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,
6) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
7) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
8) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka i jego aktualizacja oraz terminowe przekazywanie go do sądu,
2) prowadzenie oraz aktualizowanie elektronicznej bazy danych – Excel dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej, kalendarza zespołów ocen sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz kalendarza specjalistów (psychologów, pedagogów, radcy prawnego)
3) prowadzenie dziennika korespondencyjnego Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
4) odbiór korespondencji z kancelarii ogólnej PCPR,
5) przekazywanie sporządzonej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Wejherowie, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Prokuratury Rejonowej w Wejherowie,
6) sporządzanie protokołów ze spotkań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
7) zapotrzebowanie i dystrybucja materiałów biurowych w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i współpraca w tym zakresie z zespołem Organizacyjnym,
8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji dzieci i rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, a także pełnoletnich wychowanków,
9) udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności i funkcjonowania PCPR,
10) udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności i funkcjonowania PCPR
11) wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
12) zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i życiorys (CV),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
3) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
4) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
5) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: REFERENT W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 05.09.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień/październik 2023r.
Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły ogłoszenia wraz z kwestionariuszem

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego