Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Powiat Wejherowski ma zamiar przystąpić do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w roku 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w roku 2024 proszone są o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod nr telefonu 58 672 40 63 wew. 53 do dnia 8 września 2023 roku.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie