[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA] PRACA NA ZASTĘPSTWO – PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Zespole ds. Świadczeń

praca w wymiarze 1/1 etatu na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Podinspektora w Zespole ds. Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika samorządowego.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi
z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet);
 • znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego.  

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność,
 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,
 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 5. Umiejętność interpretowania przepisów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podinspektora:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo – finansowej osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie opłaty osób zobowiązanych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie
  z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 3. prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 4. udzielanie informacji na temat przepisów dotyczących opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 5. obsługa programu komputerowego POMOST w zakresie sporządzania decyzji administracyjnych w sprawie opłaty za pobyt dzieci w pieczy instytucjonalnej.
 6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym sprawozdań resortowych, OZPS i sprawozdań opisowych,
 7. archiwizowanie dokumentacji powstałej w Zespole ds. Świadczeń,
 8. współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej i Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 9. współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie opłaty osób zobowiązanych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 10. współpraca z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innym komórkami organizacyjnymi w zakresie uzyskiwania opinii lub informacji, służących realizacji zadań wynikających z niniejszego zakresu czynności.
 11. współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej
  i majątkowej rodziców biologicznych w związku z prowadzeniem spraw dotyczących opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 12. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w  PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 13. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 14. nadzór nad powierzonym mieniem,
 15. systematyczne korzystanie ze służbowej skrzynki mailowej.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 7. w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
 8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR 
w Wejherowie z dopiskiem „Kandydat do pracy na stanowisko: Podinspektor w Zespole ds. Świadczeń – umowa na zastępstwo w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 06.05.2024 r. do godz. 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji   Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować