KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego”.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować