[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA PODINSPEKTORA W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie, preferowane wyższe na kierunku administracja, pedagogika, psychologia, praca socjalna;
 2. 3 lata stażu pracy;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
       z dostępem ograniczonym.
 8. znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Wymagania dodatkowe:

l)   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy  społecznej,

2)   umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,

3)   umiejętność pracy w zespole,

4) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres,

5) dyspozycyjność,

6) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,

7) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

8) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

9) umiejętność pracy pod presją czasu.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzenia rdd,
 2. kompletowanie dokumentacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rdd,
 3. przygotowywanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i  prowadzenia rdd oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, prowadzenie spraw związanych z kwalifikowaniem osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rdd i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz przygotowywanie świadectw ukończenia szkolenia i zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 4. przygotowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione,
 5. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rdd, rejestru wydanych świadectw i zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 6. organizowanie poradnictwa zawodowego dla wychowanków przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 7. nadzór i koordynowanie realizacji programu dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej pn. „Drogowskaz do samodzielności”,
 8. organizowanie grup wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 9. organizowanie oraz prowadzenie spraw związanych z pomocą wolontariuszy dla rodzin zastępczych, w oparciu o wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 10. opracowanie planu szkoleń dla pracowników Zespołu w celu podniesienia ich kwalifikacji i wnioskowanie do Dyrektora PCPR o udział w szkoleniach dla pracowników,
 11. redagowanie „Biuletynu” Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 12. promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez opracowywanie niezbędnej dokumentacji i pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do współpracy w ramach promocji,
 13. współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
 14. współudział w przygotowywaniu dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych na zajmowanym stanowisku,
 15. podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka,
 16. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 17. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 18. zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) – własnoręcznie podpisane,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 4. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 5. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.
 6. w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PODINSPEKTORA W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 29.04.2024 r. do godz. 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia maj 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji   Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

     Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować