Opieka wytchnieniowa

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota dofinansowania 293 760,00 zł

– całkowita wartość zadania 293 760,00 zł

Zakłada się objęcie wsparciem opieki wytchnieniowej 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z czego:

  • 15 członków rodzin dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 15 członków rodzin osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)) albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Udostępnij: