OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

 1. Wymagania niezbędne: 
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe administracyjne,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
 6. Znajomość przepisów:
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
  • ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Wprowadzanie do systemu EKSMOON wniosków w sprawie wydania legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 1. Rozpatrywanie złożonych wniosków w sprawie wydania legitymacji osobom Niepełnosprawnym pod względem formalnym oraz wysyłanie ich do druku za pomocą Systemu EKSMOON,
 1. Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym lub osobom uprawnionym do ich odbioru,
 1. Wprowadzanie do systemu EKSMOON wniosków w sprawie wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej,
 1. Rozpatrywanie złożonych wniosków w sprawie wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej pod względem formalnym oraz ich drukowanie i laminowanie,
 1. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym lub osobom uprawnionym do ich odbioru,
 1. Udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności oraz z funkcjonowania PCPR i PZON, informowanie klientów o prawach i uprawnieniach,
 1. Archiwizowanie dokumentacji powstałej na stanowisku,
 2. Współpraca z pracownikami z innych komórek organizacyjnych PCPR,
 3. Inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przez Dyrektora PCPR.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. Wzoru.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach);
 4. Ewentualnie posiadane opinie, referencje.
 1. Inne informacje
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%;
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Centrum. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne na każdym parterze budynku. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
  w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności” w terminie do 24.02.2020r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia 01.03.2020 r.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 25.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Iwona Romanowska

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,