OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO do Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (praca na zastępstwo)

  1. Wymagania niezbędne: 
  • Obywatelstwo polskie,
  • Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
  • znajomość przepisów:
    • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    • ustawy o pomocy społecznej,
    • ustawy o samorządzie powiatowym,
    • ustawy o ochronie danych osobowych,
    • kodeksu postępowania administracyjnego,
    • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie min. dwa lata w zawodzie
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
  • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
  • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • kreatywność.
  1. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 
  1. Prowadzenie teczek z dokumentacją usamodzielniających wychowanków przebywających
    w pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego,
  2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie
    z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy,
  3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku
    u usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości,
  4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków przebywających w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości z uwzględnieniem ich po opuszczeniu pieczy zastępczej do czasu utworzenia końcowej oceny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia,
  5. Wykonywanie wywiadów środowiskowych usamodzielniających się wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym,
  6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
  7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dla usamodzielniających
    się wychowanków,
  8. Sporządzanie sprawozdań w zależności od potrzeb PCPR,
  9. Realizacja Programu „Drogowskaz do Samodzielności”,
  10. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.
  1. Wymagane dokumenty: 
  • list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru.
  • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
  • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • kopie świadectw pracy;
  • inne dokumenty.
  1. Inne informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo w pok. 18 (I piętro, poziom II) z dopiskiem: „PRACOWNIK SOCJALNY w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Przewidywany termin zatrudnienia 09.03.2020r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 30.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Iwona Romanowska

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

                                                                                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępcy Dyrektora PCPR w Wejherowie 1. Wykonywanie zadań związanych

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr