OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko koordynatora – wychowawcy w wymiarze 1 etatu w   Zespole ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,  ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie:
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
 • na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
  1. Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.

Kompetencje osobiste:

 1. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność
 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 3. komunikatywność, wrażliwość, empatia,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. dyspozycyjność i operatywność,
 6. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 8. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  koordynatora – wychowawcy :

 1. Przestrzeganie praw dziecka w placówce z bezwzględnym obowiązkiem bezpośredniego, natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy ich łamania. Zgłaszanie potwierdzonych faktów łamania praw dziecka do kierownika zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych i dyrektora PCPR.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie dyżuru i prowadzonych zajęć,
 3. Ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem dziecka oraz arbitralną lub bezprawną ingerencję w jego życie,
 4. Opracowywanie i realizacja planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny oraz wychowankiem, a także z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 5. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka i zaspakajanie jego potrzeb z poszanowaniem jego podmiotowości i godności oraz prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej w serdecznej, rodzinnej atmosferze, sprzyjającej budowie relacji, zaufania i szacunku,
 6. Organizacja pracy z grupą dzieci oraz praca indywidualna z dzieckiem,,
 7. Dokonywanie wraz z wychowankiem indywidualnej analizy realizacji przyjętych w planie pomocy dziecku kierunków pracy,
 8. Wysłuchanie zdania dziecka w sprawach dla niego istotnych i uwzględniania w miarę możliwości jego stanowiska,
 9. Sprawowanie opieki w godzinach nocnych w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi oraz pisemne udokumentowanie realizowanych działań. Sprawując opiekę w godzinach nocnych wychowawca obowiązany jest co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód,
 10. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 11. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi standardami, wskazanymi w przepisach prawa, indywidualnej dokumentacji wychowanka oraz dokumentowanie realizowanej przez siebie pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 12. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem i wychowawcami placówek systemu oświaty w sytuacji czasowego umieszczenia wychowanków w MOW/MOS, ośrodkach szkolno wychowawczych,
 13. Utrzymywanie systematycznego kontaktu i współpracy z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, kierownikami warsztatów szkolnych, opiekunami praktyk, wychowawcami internatów swoich indywidualnych wychowanków,
 14. Organizowanie dostępu do lekarza POZ i specjalistów według ujawnionych potrzeb dzieci w sytuacji nieobecności pielęgniarki,
 15. Czuwanie nad zaopatrzeniem w odpowiednią odzież i inne przedmioty codziennego użytku swoich podopiecznych,
 16. Przygotowywanie wychowanków do samodzielności,
 17. Monitorowanie procedur adopcyjnych,
 18. Stała współpraca z rodziną dziecka, sądem rodzinnym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, policją, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami i instytucjami w sprawach wychowanków pozostających pod bezpośrednią opieką w tym powrotu w miarę możliwości do rodziny biologicznej,
 19. Sporządzanie pism dotyczących wychowanków na potrzeby instytucji współpracujących z Ogniskiem Wychowawczym,
 20. Stałe podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy w obszarze realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy,
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez Dyrektora Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potrzebami placówki w ramach posiadanych kompetencji, niezbędnych dla sprawnego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań.
 22. Bezpośrednie nadzorowanie pracy wychowawców placówki w realizacji przydzielonych zadań i obowiązków, w tym terminowo prowadzonej obowiązującej dokumentacji,
 23. Przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Kierownika Zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych, comiesięcznej listy „kieszonkowego” wraz z uzasadnieniem,
 24. Przedkładanie do akceptacji Kierownika zespołu ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych, listy dzieci urlopowanych w weekendy oraz dni wolne od nauki szkolnej do rodziny w ciągu dnia i wraz z noclegiem,
 25. Ustalanie harmonogramów pracy wychowawców w okresie kwartalnym, gwarantujących ciągłość opieki całodobowej w placówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi placówki,
 26. Terminowe sporządzanie pism dotyczących wychowanków na potrzeby sądu i instytucji współpracujących na rzecz dzieci przebywających w placówce.
 27. Realizacja zadań związanych z organizacją posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w tym nadzór nad terminowym przygotowaniem przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka oceny realizacji planu pomocy dziecku i okresowej oceny sytuacji dziecka,
 28. Zgłaszanie zasadności dodatkowego posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny dziecka wynikającej z indywidualnej sytuacji dziecka,
 29. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, sporządzanie wniosków do sądu o zasadności pobytu w placówce i przedkładanie ich Kierownikowi Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 30. Monitorowanie prawidłowego i racjonalnego wyżywieniem wychowanków, w tym dla dzieci wymagających stosowania diet,
 31. Zapewnienie wychowankom środków czystości, odzieży, niezbędnych przyborów szkolnych, podręczników i przedmiotów osobistego użytku,
 32. Wspieranie i pomoc nowych wychowawców w podejmowaniu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w placówce,
 33. Opieka nad pracą praktykantów, wolontariuszy i rodzin zaprzyjaźnionych.,
 34. Zgłaszanie do przełożonych propozycji usprawniających pracę wychowawczą w placówce.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru
 2. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 3. list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie świadectw ukończenia szkoły;
 5. kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,