[ZAKOŃCZONY] NABÓR – KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Informacja o wynikach naboru do pobrania w pliku pdf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, zarządzanie
 2. Min. 4 lata stażu pracy w pomocy społecznej, w instytucjach pieczy zastępczej
 3. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego 
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 7. Znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 5. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej,
 6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 7. umiejętność interpretowania przepisów,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. kreatywność

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 1. kierowanie i nadzór nad pracami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 2. zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Zespołu,
 3. ustalenie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem ich wykonywaniem,
 4. zapewnienie właściwego podziału pracy pomiędzy stanowiskami pracy,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. nadzór nad planowaniem i realizacją pracy podległych pracowników w systemie zdalnym,
 7. dokonywanie okresowych ocen pracowników zespołu i poszczególnych stanowisk pracy,
 8. nadzorowanie i koordynowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
  w Zespole ds.  Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 9. przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Zespole,
 10. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wg. potrzeb,
 11. prowadzenie spraw dotyczących naboru i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 12. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzonych rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz spraw dotyczących ich kwalifikacji,
 13. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione,
 14. monitorowanie potrzeb rodzin zastępczych w zakresie wsparcia specjalistycznego w tym pedagogicznego,
 15. organizowanie wsparcia specjalistycznego dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających,
 16. organizacja i nadzór nad systemem informatycznym w zespole w tym bazy danych i programu POMOST,
 17. opracowanie planu szkoleń dla pracowników Zespołu w celu podniesienia ich kwalifikacji i wnioskowanie do Dyrektora PCPR o udział w szkoleniach dla pracowników
 18. inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy nadzorowanej komórki,
 19. przygotowywanie dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych z zakresu działań Zespołu,
 20. opracowanie zbiorczego sprawozdania z pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 21. występowanie do Dyrektora z wnioskiem i propozycjami wspierającymi pracę koordynatorów,
 22. opracowywanie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 23. współudział w tworzeniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 24. współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 25. podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 26. przygotowywanie dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych z zakresu działań na zajmowanym stanowisku,
 27. współpraca z Zespołem ds. Świadczeń, Zespołem Interwencji Kryzysowej oraz Finansowo- Księgowym, Zespołem Organizacyjnym, Zespołem PON,
 28. przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 29. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 30.  nadzór nad powierzonym mieniem.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

5. Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownicze Urzędnicze: Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 30.06.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

W celu złożenia aplikacji pobierz → szczegóły ogłoszenia wraz z kwestionariuszem osobowym.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko od młodszego do starszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego