[NIEROZSTRZYGNIĘTY] KONKURS – ZASTĘPCA DYREKTORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
ogłasza nabór na  kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, praca socjalna, praca z rodziną, administracja, zarządzanie,
 2. doświadczenie  zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym min. 3 lata,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  •  ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
  • ustawy o pomocy społecznej.
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  • ustawy o finansach  publicznych
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • ustawy Kodeks Pracy
  • ustawy o pracownikach samorządowych.
  • ustawy o samorządzie powiatowym.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 2. Zarządzanie informacją,
 3. Zarządzanie personelem,
 4. Umiejętność podejmowania decyzji,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Techniczna obsługa komputera,
 7. Umiejętności analityczne,
 8. Kreatywność,
 9. Odporność na stres i umiejętność rozładowywania napięć,
 10. Profesjonalizm, sumienność, odpowiedzialność, sprawność, bezstronność. obowiązkowość, pomysłowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, refleksyjność, lojalność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Zastępcy dyrektora
  • Pomoc w organizacji pracy podległych zespołów zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz systematyczne nadzorowanie ich działalności.
  • Nadzór nad opracowaniem i realizacja  Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych oraz  programów operacyjnych do Strategii i opracowanie corocznego sprawozdania z ich realizacji.
  • Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw
  • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań podległych zespołów
  •  Wnioskowanie do dyrektora PCPR o szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje
  • Zastępowanie II zastępcy dyrektora podczas jego nieobecności.
  • Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.
  • Dbałość o dobry wizerunek PCPR.
 2. Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 3. Nadzorowanie spraw związanych z organizowaniem instytucjonalnej pieczy zastępczej
 4. Nadzorowanie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka,  pełnoletnich wychowanków.
 5. Nadzorowanie spraw związanych z dochodzeniem opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 6. Nadzorowanie prowadzenia spraw dotyczących cudzoziemców.
 7. Organizowanie i monitorowanie  zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2.  życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia ( świadectwa pracy),
 5. kwestionariusz zgodnie z zał. do głoszenia,
 6. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji,
 7. przygotowana w formie pisemnej koncepcja pracy na stanowisku z-cy dyrektora,
 8. kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy.

Inne informacje

 1. praca administracyjno – biurowa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Wejherowie,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora”, w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na w.w. adres w terminie do 14.06.2023 r.  (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia  Lipiec 2023 r.

W celu złożenia aplikacji pobierz → szczegóły ogłoszenia wraz z kwestionariuszem osobowy.

Informacja o wynikach naboru.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,