[ZAKOŃCZONY] NABÓR – PODINSPEKTOR W ZESPOLE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Informacja o wynikach naboru do pobrania plik PDF.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTORA – DO ZESPOŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 I STARSZYM

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe, preferowany profil – administracja, zarządzanie, socjologia
 3. Minimum 3-letni staż pracy,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5.   Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego        lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7.  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 
 8.  Znajomość przepisów:

– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
i  aktów wykonawczych do ustawy,

– ustawy o samorządzie powiatowym,

– ustawy o ochronie danych osobowych,

– kodeksu postępowania administracyjnego,

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność pracy w zespole;
 2. odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność;
 3. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 4. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 5. umiejętność interpretowania przepisów;
 6. umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. kreatywność.

Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON ;

2) pomoc wnioskodawcom w uzupełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

3) wprowadzanie wniosków do programu SOW o dofinansowanie ze środków PFRON;                                      

4) udzielanie informacji klientom PCPR na temat przepisów dotyczących rehabilitacji społecznej;

5) współpraca z pracownikami zespołu PON i  innych zespołów organizacyjnych PCPR w zakresie zleconych zadań;

6) Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie.

Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

c) za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PODINSPEKTORA – DO ZESOŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres
w terminie do 26.06.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia  Lipiec 2023r.

 1. Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
 2. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Magda Caban-Bergmann nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz dostępne są do pobrania w formacie Word.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,