NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent w Zespole Organizacyjnym

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie,

2. rok stażu pracy,

3. obywatelstwo polskie,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia,

7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 

8. znajomość przepisów z zakresu:

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy o samorządzie powiatowym,

– ustawy o ochronie danych osobowych,

– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

l. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność. odporność na stres, dyspozycyjność,

5. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (Word, Excel), poczty elektronicznej, Internetu,

6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

7. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

8. umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu Dyrektora PCPR,
 2. Przyjmowanie i  rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym PCPR oraz dostarczanie do Urzędu Pocztowego w Wejherowie korespondencji PCPR i PZON przygotowanej do wysyłki,
 3. Prowadzenie rejestru rezerwacji sali konferencyjnej oraz rejestru rezerwacji pokoju spotkań w PCPR oraz dbałość o pozostawienie pomieszczeń w stanie nienaruszonym po zakończonych  spotkaniach,
 4. Obsługa spotkań organizowanych przez Dyrektora PCPR,
 5. Wydawanie pracownikom zapotrzebowania biurowego z podręcznego składziku artykułów biurowych,
 6. Archiwizowanie dokumentacji powstałej na stanowisku,
 7. Współpraca z pracownikami z innych komórek organizacyjnych PCPR,
 8. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

IV. Zakres odpowiedzialności:

1. z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,

2. z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,

3. za powierzone mienie.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,

3. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,

4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),

6. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,

7. w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej, 5. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

8. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.

*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
 3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR 
w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: „REFERENT W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 24.05.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: CZERWIEC 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji   Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Pełna treść ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowe do pobrania w pliku PDF lub Word.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować