OFERTA POMOCY

Spis treści

Programy korekcyjno-edukacyjne

Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy został stworzony w oparciu o istotne założenie, że zachowania przemocowe w rodzinie są wyuczone i przejmowane z pokolenia na pokolenie. Natomiast istnieje możliwość korekty takich zachowań w połączeniu z edukacją i budowaniem świadomości u sprawcy, że niektóre zachowania mają charakter przemocy wobec członków rodziny. Zjawisko przemocy domowej jest tolerowane i wzmacniane przez postawy i poglądy wielu ludzi. Z uwagi na fakt szkodliwości fizycznej i psychicznej dla współmałżonka, lub  dziecka, można nauczyć się nie stosowania przemocy, nigdy nie należy godzić się na przemoc i rezygnować z jej powstrzymania, stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary, korzenie przemocy domowej tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych dotyczących płci, rasy, orientacji seksualnej, które usprawiedliwiają dyskryminację jednostek i grup społecznych, stosowanie przemocy domowej jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność prawną.
 Celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osób najbliższych.

Założenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego określa się jako:

  1. powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  4. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  5. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  6. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  7. uzyskanie informacji o możliwościach podjęcia działań psychologiczno-terapeutycznych.

Program PKE 2018

Do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2018 r. zrekrutowano uczestników przy współpracy z  ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego. PKE rozpoczęło  11 osób, z czego 6 osób ukończyło z frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 19 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych, po 3 godziny raz w tygodniu. Adresatami programu byli rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską w wyniku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych i niewypełniania funkcji rodzicielskich. W trakcie trwania programu Sąd przywrócił władzę rodzicielską 1 uczestniczce w wyniku czego 1 dziecko powróciło pod jej opiekę.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 3100 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 14000 zł.

Program PKE 2019

Do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2019 r. zrekrutowano uczestników we współpracy z  ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego. PKE rozpoczęło  12 osób, z czego 3 osoby ukończyły go, w związku z wymaganą frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 23 godziny spotkań indywidualnych oraz 63 godziny zajęć grupowych, po 3 godziny jeden raz w tygodniu. Adresatami programu byli sprawcy przemocy z powiatu wejherowskiego w tym rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską w wyniku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych i niewypełniania funkcji rodzicielskich i stosowania przemocy wobec dzieci, które w konsekwencji zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 14000 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 3100 zł.

Program PKE 2021

Program Korekcyjno-Edukacyjnego w 2021 r. przeprowadzono po przerwie w 2020 r. wynikającej z pandemii covid-19. Do Programu zadeklarowało chęć uczestnictwa 14 osób, natomiast zakwalifikowano do jego udziału 10 osób, z których 5 ukończyło PKE. Uczestnicy zrealizowali 60 godzin zajęć grupowych oraz 15 godzin indywidualnych spotkań. Zajęcia odbywały się stacjonarnie z miesięczną przerwą w spotkaniach wynikającą z covid-19.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 4000 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 16500 zł.

Program PKE 2022

Program Korekcyjno-Edukacyjnego w 2022 r. zrekrutowano uczestników przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego.
 PKE rozpoczęło  9 osób, z czego 6 osób ukończyły go, w związku z wymaganą frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 15 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych. Adresatami Programu są osoby z terenu powiatu wejherowskiego przejawiające zachowania przemocowe w rodzinie.
 Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych powiatu wejherowskiego w kwocie 15845 zł, a także ze środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 4000 zł.

Programy psychologiczno-terapeutyczny

Celem Programu psychologiczno-terapeutycznego jest utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, a w konsekwencji wyeliminowania zjawiska przemocy w rodzinie. Kolejnym celem jest także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania innego stylu życia, bez zachowań przemocowych, kształtowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Wskazane cele przyczynić się mają do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.

Zadaniem Programu jest również – wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania poprzez analizę przyczyn własnego postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań, – utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u grupy osób które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, – zdobycie lub poszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych, – nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów w rodzinie, – nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych (asertywności, empatii, rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych), – poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych, – nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy, – rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych, partnerskich, – pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje rodzinne i sposobów przeciwdziałania, – odkrywanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu. – wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych. Odbiorcami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego są osoby dorosłe, które legitymują się zaświadczeniem ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego, wyraziły chęć uczestnictwa w programie poprzez indywidualne swoje zgłoszenie lub instytucję zaangażowaną w sposób pośredni lub bezpośredni w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program PPT 2021

Do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego w 2021 r. zgłosiły się trzy osoby, ostatecznie jedna osoba zrezygnowała z udziału w PPT. W Programie udział wzięły osoby, które legitymowały się ukończeniem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2021 r. Uczestnicy PTT poddani byli wstępnej i pogłębionej diagnozie, podpisali kontrakty oraz uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach terapeutycznych. Program był realizowany w oparciu o autorskie założenia terapeutyczne dla poszczególnych uczestników.

Osoby, które skorzystały z PPT w 2021 r. miały potrzymać dotychczasowo wypracowane kompetencje psychospołeczne, a także wzmocnić w celu wyeliminowania zachowań przemocowych.

Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z 14 godzin wsparcia, natomiast jeden z uczestników, skorzystał z 12 godzin.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 9000 zł, niewykorzystaną część dotacji zwrócono z uwagi na brak zainteresowania przez mieszkańców powiatu wejherowskiego. 

Program PPT 2022

W związku założeniami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego zawartymi w uchwale nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w dniach 20-27 września 2022 r. prowadzony jest nabór uczestników do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego.

Program przeznaczony jest dla osób, które legitymują się zaświadczeniem ukończenia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w tegorocznej edycji oraz w latach ubiegłych. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn.

Podstawowym celem Programu Psychologiczno-Terapeutycznego jest utrzymanie wypracowanych prawidłowych wzorców zachowań.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie PCPR przy ul. Jana III Sobieskiego 279A, natomiast termin oraz godziny zajęć ustalone zostaną po zakończeniu rekrutacji.
  W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z Mirosławem Bigot tel. 536877712 lub miroslaw.bigot@pcprwejherowo.pl