RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Celem szczegółowym programu w kolejnej edycji realizowanej przez powiat wejherowski jest podnoszenie poziomu kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, kontaktów społecznych oraz wsparcie opiekunów poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

–  członków rodzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 40 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska, email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 wraz z załącznikami.

  1. Do Karty zgłoszenia do Programu należy załączyć:
  • orzeczenie o niepełnosprawności, ważne przez cały okres świadczenia usługi.
  • załącznik „ Deklarowane formy wsparcia w Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (załącznik nr 2).
  • Oraz fakultatywnie Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. Nr 3 do regulaminu)
  1. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 upływa z dniem 25 czerwiec 2021 roku.

Dokumenty do pobrania
1) Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
2) Deklarowane formy wsparcia
3) fakultatywnie Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM 11 luty

Program
Regulamin

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie