[ZAKOŃCZONA] REKRUTACJA NA PODINSPEKTORA DO ZESPOŁU PIECZY RODZINNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie, preferowane wyższe na kierunku administracja, pedagogika, psychologia, praca socjalna
 2. 5 lat stażu pracy;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
       z dostępem ograniczonym.
 8. znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

l)   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy  społecznej,

2)   umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,

3)   umiejętność pracy w zespole,

4) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,

5) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,

6) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

7) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

8) umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka i jego aktualizacja oraz terminowe przekazywanie go do sądu,
 2. prowadzenie oraz aktualizowanie elektronicznej bazy danych – Excel dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej, kalendarza zespołów ocen sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz kalendarza specjalistów (psychologów, pedagogów, radcy prawnego)
 3. prowadzenie dziennika korespondencyjnego Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 4. odbiór korespondencji z kancelarii ogólnej PCPR,
 5. przekazywanie sporządzonej dokumentacji do Sądu Rejonowego w Wejherowie, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Prokuratury Rejonowej w Wejherowie,
 6. sporządzanie protokołów ze spotkań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 7. zapotrzebowanie i dystrybucja materiałów biurowych w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i współpraca w tym zakresie z zespołem Organizacyjnym,
 8. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji dzieci i rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, a także pełnoletnich wychowanków,
 9. udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności i funkcjonowania PCPR,
 10. udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności
  i funkcjonowania PCPR
 11. wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 12. zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV)- własnoręcznie podpisane,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie  tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 4. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 5. kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.
 6. w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
 7. kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.
 8. *W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR  w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: „PODINSPEKTORA W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 28.02.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia luty/marzec 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w → Biuletynie Informacji   Publicznej PCPR w Wejherowie.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie