PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników
do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku.

Zajęcia
odbywać się będą w okresie od maja do września 2024 r. w siedzibie PCPR w
Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.

Osoby
zainteresowane udziałem w Programie powinny złożyć w terminie do 30 kwietnia
2024 roku formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu) za pośrednictwem poczty
lub osobiście w godzinach pracy Centrum.

Oddziaływania
w ramach programu będą prowadzone w oparciu o Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 roku (Dz.U.2023.1163) w sprawie
programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz
Uchwałą Nr VI/623/24 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 stycznia 2024r. w
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i
Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028.

Zgodnie
z ww. dokumentami w
programach
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową mogą uczestniczyć
osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po
zakończonym programie psychoterapii uzależnień.

Z
kandydatami do programu, prowadzący program przeprowadzają diagnozę wstępną i
kwalifikują kandydatów do udziału w programie.

Warunkiem uczestnictwa w
programie jest:

1.    
Podpisanie
kontraktu udziału w programie, w którym uczestnik zobowiąże się do:

1)    
uznania
osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy domowej,

2)    
systematycznej
obecności na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,

3)    
udziału
w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych zgodnie z przewidzianym
harmonogramem zajęć,

4)    
powstrzymywania
się od przemocowych zachowań w kontaktach z członkami rodziny i innymi ludźmi,

5)    
powstrzymywania
się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych,

6)    
bezpiecznego
i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie
uczestnictwa na zajęciach,

7)    
informowania
Realizatora o każdym zdarzeniu mającym wpływ na kontynuowanie udziału w
Programie,

8)    
utrzymywania
kontaktu z podmiotem realizującym program,

9)    
podpisania
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym programem.

Udział uczestników w
programie jest bezpłatny.

 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować