Zadania zespołu

Zadania Zespołu

 1. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
 2. Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 3. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 4. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 •  niepełnosprawności;
 •  stopniu niepełnosprawności;
 •  wskazaniach do ulg i uprawnień.

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności PZON jeżeli uzna, że spełnione są przesłanki do uzyskania przez wnioskodawcę statusu osoby niepełnosprawnej, wyda orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, natomiast jeżeli ustali, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej wyda orzeczenie o nie zaliczeniu do niepełnosprawności lub nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. 

Podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności osobie, która nie ukończyła 16-tego roku życia jest ustalenie, że:

 •  ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną,
 •  przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy,
 •  wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka.

W przypadku osób powyżej 16-tego roku życia Zespół wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Są to trzy stopnie niepełnosprawności:

 •  znaczny
 •  umiarkowany
 •  lekki

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 •  ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  •  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  całkowitej niezdolności do pracy,
  •  częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
 •  ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 •  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Udostępnij: