OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy – 3 etaty  w Zespole ds. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe:
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
 • na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
  1. Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.

Kompetencje osobiste:

 1. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność
 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 3. komunikatywność, wrażliwość, empatia,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. dyspozycyjność i operatywność,
 6. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 8. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wychowawcy:

 1. kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
 2. właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
 3. praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
 4. współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
 5. wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie świadectw ukończenia szkoły;
 4. kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;

Inne informacje

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Centrum. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne na każdym parterze budynku. Praca związana jest
  z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 3. Administratorem danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl, tel. 58 672 17 60. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO są przepisy prawa pracy oraz zgoda pracownika. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Kandydat do pracy ma prawo do: ochrony danych osobowych; bycia poinformowanym; dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. W przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres e-mail administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody oraz bycia zapomnianym.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
  w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: wychowawca w  ZESPOLE DS. placówek opiekuńczo – wychowawczych”
w terminie do 08 .07.2020 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłyną do PCPR w Wejherowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia lipiec 2020r.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wejherowie.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr pod numerem  telefonu:

(58) 672-40-63 wew. 43.

Dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska

Wejherowo, dn. 24.06.2020r.

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować