OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO do Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (praca na zastępstwo)

 1. Wymagania niezbędne: 
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
 • znajomość przepisów:
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie min. dwa lata w zawodzie
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 • dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność.
 1. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. Prowadzenie teczek z dokumentacją usamodzielniających wychowanków przebywających
  w pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy,
 3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku
  u usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości,
 4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków przebywających w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości z uwzględnieniem ich po opuszczeniu pieczy zastępczej do czasu utworzenia końcowej oceny Indywidualnego Programu Usamodzielnienia,
 5. Wykonywanie wywiadów środowiskowych usamodzielniających się wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym,
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dla usamodzielniających
  się wychowanków,
 8. Sporządzanie sprawozdań w zależności od potrzeb PCPR,
 9. Realizacja Programu „Drogowskaz do Samodzielności”,
 10. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty: 
 • list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru.
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty.
 1. Inne informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie PCPR, ul. Sobieskiego 279A, 84 – 200 Wejherowo w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym z dopiskiem: „PRACOWNIK SOCJALNY w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, bądź wysłać pocztą na adres siedziby.

Przewidywany termin zatrudnienia 04.05.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 30.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Iwona Romanowska

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr

URUCHOMILIŚMY POKÓJ PRZYJAZNY DZIECIOM!

Z radością informujemy, że w naszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiliśmy Pokój Przyjazny Dzieciom ! Pokój Przyjazny Dzieciom jest przeznaczony dla dzieci w każdym wieku,