OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PEDAGOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w  Zespole ds. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe:
 • Tytuł magistra na kierunku pedagogika, albo pedagogika specjalna
 1. Znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej.

Kompetencje osobiste:

 1. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność
 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 3. komunikatywność, wrażliwość, empatia,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. dyspozycyjność i operatywność,
 6. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 8. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagoga:

 1. Rozeznawanie sytuacji edukacyjnej wychowanków, we współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 2. udzielanie wsparcia pedagogicznego dziecku/ wychowankowi
 3. opracowywanie diagnoz psychofizycznych dziecka podczas nieobecności psychologa,
 4. udzielanie poradnictwa pedagogicznego wychowawcom i rodzicom wychowanków,
 5. prowadzenie zajęć z wychowankami w zakresie swoich uprawnień,
 6. współudział z głosem doradczym w tworzeniu i realizacji planu pomocy dziecku
 7. prowadzenie dokumentacji dziecka w zakresie specjalistycznej pomocy, zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi w Ognisku wzorami,
 8. współpraca z wychowawcą dziecka w zakresie organizowania specjalistycznej pomocy,
 9. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 10. prowadzenie pracy z dzieckiem i jego rodziną mającej na celu przezwyciężenie trudności w opiece i wychowaniu oraz powrót dziecka do rodziny biologicznej,
 11. zgłaszanie do wychowawcy i Koordynatora wniosków i propozycji mających na celu usprawnienie pracy wychowawczej z dzieckiem i jego rodziną,
 12. uczestnictwo w spotkaniach dziecka z rodziną na terenie Ogniska, w miarę potrzeb,
 13. prowadzenie obserwacji i badań pedagogicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
 14. wydawanie zaleceń do pracy z dzieckiem,
 15. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej pracy z dziećmi i rodzinami,
 16. przestrzeganie przepisów BHP, wewnętrznych procedur oraz polityki bezpieczeństwa i  ochrony danych osobowych,
 17. informowanie Koordynatora o wszystkich niepokojących sygnałach mających wpływ na sytuację dziecka i jego rodziny,
 18. współudział w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych,
 19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez Dyrektora Kierownika Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Ogniska.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru
 2. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 3. list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie świadectw ukończenia szkoły;
 5. kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować