[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR W WEJHEROWIE

Nabór zakończony – wyniki naboru do pobrania w pliku PDF.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

I.Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, praca socjalna, praca z rodziną, administracja, zarządzanie,
2.doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
3.min. 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej;
4.Specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej;
5.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6.niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.obywatelstwo polskie,
8.nieposzlakowana opinia,
9.znajomość przepisów z zakresu:
1)ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2) ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
3)ustawy o pomocy społecznej.
4)ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5)ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
6)ustawy o finansach publicznych
7)ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8)ustawy Kodeks Pracy
9)ustawy o pracownikach samorządowych.
10)ustawy o samorządzie powiatowym.

II.Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2.Zarządzanie informacją,
3.Zarządzanie personelem,
4.Umiejętność podejmowania decyzji,
5.Umiejętność pracy w zespole,
6.Techniczna obsługa komputera,
7.Umiejętności analityczne,
8.Kreatywność,
9.Odporność na stres i umiejętność rozładowywania napięć,
10.Profesjonalizm, sumienność, odpowiedzialność, sprawność, bezstronność. obowiązkowość, pomysłowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, refleksyjność, lojalność

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Zastępcy dyrektora
1)Pomoc w organizacji pracy podległych zespołów zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz systematyczne nadzorowanie ich działalności.
2)Nadzór nad opracowaniem i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych oraz programów operacyjnych do Strategii i opracowanie corocznego sprawozdania z ich realizacji.
3)Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw
4)Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań podległych zespołów
5) Wnioskowanie do dyrektora PCPR o szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje
6)Zastępowanie II zastępcy dyrektora podczas jego nieobecności.
7)Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.
8)Dbałość o dobry wizerunek PCPR.
2.Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
3.Nadzorowanie spraw związanych z organizowaniem instytucjonalnej pieczy zastępczej
4.Nadzorowanie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, pełnoletnich wychowanków.
5.Nadzorowanie spraw związanych z dochodzeniem opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
6.Nadzorowanie prowadzenia spraw dotyczących cudzoziemców.
7.Organizowanie i monitorowanie zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

IV.Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny,
2.życiorys (CV),
3.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4.kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia ( świadectwa pracy),
5.kwestionariusz zgodnie z zał. do głoszenia,
6.inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji,
7.przygotowana w formie pisemnej koncepcja pracy na stanowisku z-cy dyrektora,
8.kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy.

V.Inne informacje

1.praca administracyjno-biurowa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4.w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora”, w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na ww. adres w terminie do 25.09.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2023 r.
5.Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
6.Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
7.Działając na podstawie art.13.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L 2016.119.1, wobec uzyskania od Pani/Pana danych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1)Dane administratora danych (ADO) – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PCPR w Wejherowie.
2)Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
3)ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/ Pan odrębnie poinformowana/y.
4)ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Zespołu Organizacyjnego, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
5)Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
6)ADO informuje jednocześnie , iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazywanych danych osobowych z RODO.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły wraz z kwestionariuszem

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie