[NIEROZSTRZYGNIĘTY] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA

Nabór zakończony – informacja o wyniku naboru dostępna do pobrania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje SPECJALISTY do Zespołu Kontroli Zarządczej
Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, pedagogiczne, administracyjne;
2) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
3) znajomość przepisów m.in. z zakresu:
a. ustawy o samorządzie powiatowym,
b. ustawy o ochronie danych osobowych,
c. ustawy o finansach publicznych,
d. kodeksu postępowania administracyjnego
e. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
f. ustawy o pomocy społecznej,
g. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
h. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
i. aktów wykonawczych do w/w ustaw

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność organizacji pracy własnej,
2) odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
3) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5) umiejętność interpretowania przepisów;
6) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Identyfikowanie ryzyka poszczególnych zespołów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
2. Przeprowadzanie kontroli zarządczej w Centrum.
3. Współtworzenie rocznego planu kontroli wewnętrznej.
4. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej.
5. Kontrola przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych i około finansowych.
6. Ocena prawidłowości wykonywanych zadań przez Centrum.
7. Sprawdzanie celowości i oszczędności wydatków publicznych.
8. Sprawdzanie terminowości realizacji zadań związanych z wydatkami publicznymi.
9. Sporządzanie protokołów pokontrolnych.
10. Przedstawienie Dyrektorowi propozycji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
11. Egzekwowanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.
12. Prowadzenie rejestru kontroli.
13. Systematyczne szkolenie pracowników przeprowadzających kontrole.
14. Współtworzenie rocznego planu kontroli zewnętrznych.
15. Rozliczanie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na zlecenie Powiatu.
16. Analiza sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania zadań publicznych zleconych przez Powiat Wejherowski.
18. Prowadzenie kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na zlecenie Powiatu Wejherowskiego.
19. Prowadzenie kontroli w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy.
20. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozliczania dotacji.
21. Współpraca z kierownikami zespołów w zakresie kontroli zarządczej w Centrum.

4. Zakres odpowiedzialności:

a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
c) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2. miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
3. w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 31.08.2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2023r.
5. Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
6. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowe informacje rekrutacji na specjalistę wraz z kwestionariuszem.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,