[ZAKOŃCZONY] NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

od Referenta do Starszego Inspektora w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe preferowane na kierunku administracja, pedagogika, psychologia, praca socjalna
2) 4 lata stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
8) znajomość przepisów z zakresu:
a. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
b. ustawy o pomocy społecznej,
c. ustawy o samorządzie powiatowym,
d. ustawy o ochronie danych osobowych,
e. kodeksu postępowania administracyjnego,
f. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
5) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu,
6) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
7) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
8) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ustalanie właściwości miejscowej w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej i obowiązku ponoszenia odpłatności za jego pobyt odpowiednio przez gminę lub powiat z którego pochodzi,
2) wykonywanie działań z zakresu postępowania w sprawach sporów o właściwość miejscową gmin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej tj. zbieranie dokumentacji oraz przekazanie wraz z pozwem do Samorządowego Kolegiom Odwoławczego,
3) gromadzenie i przekazywanie rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodziny dom dziecka dokumentacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) gromadzenie i przekazywanie instytucjom współpracującym dokumentacji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) monitorowanie elektronicznej bazy danych – Excel dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej, kalendarza zespołów ocen sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
6) monitorowanie obiegu dokumentów w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
7) sporządzanie sprawozdań należących do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
8) współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
9) udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności i funkcjonowania PCPR,
10) przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
11) wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
12) zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
13) nadzór i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym dzieci umieszczonych poza powiatem.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i życiorys (CV)- własnoręcznie podpisane,
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
3) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
4) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
5) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.
6) w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
7) kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.
*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: OD REFERENTA DO STARSZEGO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres
w terminie do 07.02.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR).
Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zatrudnienia luty 2024 r.

Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres
3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Małgorzata Bernacka

Szczegóły: Ogłoszenie o naborze od Referenta do Starszego Inspektora

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,