[ZAKOŃCZONY] KONKURS NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępca Dyrektora PCPR w Wejherowie

 

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, praca socjalna, praca z rodziną, psychologia, administracja, zarządzanie,
2)doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
3)min. 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
4)spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
5)znajomość przepisów m.in. z zakresu:
a)ustawy o samorządzie powiatowym,
b)ustawy o ochronie danych osobowych,
c)ustawy o finansach publicznych,
d)kodeksu postępowania administracyjnego
e)ustawy o pomocy społecznej,
f)ustawy o dostępie do informacji publicznej,
g)ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
h)aktów wykonawczych do w/w ustaw.

2.Wymagania dodatkowe:

1)Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2)Zarządzanie informacją,
3)Zarządzanie personelem,
4)Umiejętność podejmowania decyzji,
5)Umiejętność pracy w zespole,
6)Techniczna obsługa komputera,
7)Umiejętności analityczne,
8)Kreatywność,
9)Odporność na stres i umiejętność rozładowywania napięć,
10)Profesjonalizm, sumienność, odpowiedzialność, sprawność, bezstronność. obowiązkowość, pomysłowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, refleksyjność, lojalność.

3.Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Zastępcy dyrektora:
a)Pomoc w organizacji pracy podległych zespołów zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz systematyczne nadzorowanie ich działalności.
b)Nadzór nad opracowaniem i realizacja Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i opracowanie corocznego sprawozdania z jego realizacji.
c)Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw.
d)Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań podległych zespołów.
e)Wnioskowanie do dyrektora PCPR o szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje.
f) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
g)Inicjowanie działań i nowatorskich rozwiązań usprawniającymi pracę Centrum.
h) Dbałość o dobry wizerunek PCPR.
2) Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:
a) Nadzór nad opracowywaniem i przedstawianiem planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Samorządu Województwa Pomorskiego i innych organów oraz jednostek.
b) Nadzór nad realizacją programów celowych finansowanych ze środków PFRON oraz środków budżetu państwa dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
c)Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.
d)Nadzór nad zadaniami i programami zleconymi przez PFRON na mocy uchwał i porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Wejherowskiego.
3) W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
a)Nadzór nad opracowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki PFRON na każdy rok kalendarzowy.
b)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
c)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
d)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z finansowaniem i nadzorowaniem działalności warsztatów terapii zajęciowej.
e)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.
f)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
g)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do usług tłumacza języka migowego.
h)Kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.
i)Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

4. Zakres odpowiedzialności:

1) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
2) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
3) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2)życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
3)koncepcja pracy zespołu,
4)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
5)kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
6)dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
7)prawidłowy kwestionariusz osobowy zgodnie z zał. do ogłoszenia,
8)w przypadku odbycia służby przygotowawczej – kserokopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej,
9)kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,
*W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

6. Dodatkowe informacje:

1)praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2)miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
3)w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
4)w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: III ZASTĘPCA DYREKTORA PCPR W WEJHEROWIE” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres w terminie do 12.02.2024 r. do godz. 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu do PCPR). Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zatrudnienia luty 2024 rok.
Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Wejherowo.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne osoby wyłonionej w drodze naboru, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną dołączone do jej akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które zostaną umieszczone w protokole naboru oraz pozostałe aplikacje będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane u pracownika ds. kadr przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, osoby te będą mogły dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor PCPR w Wejherowie
Małgorzata Bernacka

Szczegóły: Ogłoszenie o naborze III Z-CA DYREKTORA

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,