Zdjęcia z grantu „Pomorskie dzieciom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizowało w latach 2021 – 2023  projekt  pt. „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego wnioskodawcą był Powiat Wejherowski. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego a Powiatem Wejherowskim udzielono grantu z przeznaczeniem na wsparcie w walce z epidemią covid-19 dzieci i młodzieży, przebywających i opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej, jak również wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry ORPZ. Wnioskowana kwota wsparcia to 645 770,00 zł, przeznaczona na wymienione poniżej i zrealizowane w trakcie trwania projektu działania.

 

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne

·        Szkoła dla Rodziców: I cykl szkolenia zrealizowano w okresie od 17.11.2021 r. do 26.01.2022 r., II cykl – w okresie od 02 marca 2022 do 11 maja 2022 r. Łącznie w obu edycjach warsztatów  udział wzięło 24 rodziców zastępczych.

·        Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków: warsztaty dla pełnoletnich wychowanków odbyły się w dwóch edycjach, które obejmowały: poradnictwo zawodowe grupowe, warsztaty świadomego partnerstwa i rodzicielstwa, warsztaty zarządzania czasem, budżetem i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 18 usamodzielniających się wychowanków.

·        Diagnoza dzieci i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne: przeprowadzono  pogłębione diagnozy psychofizyczne  dla 10 dzieci z rodzin zastępczych.  Udzielono łącznie 55 godzin wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzicom zastępczym.

·        Diagnozy i treningi Biofeedback  dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej: dwadzieścioro dwoje wychowanków zostało poddanych  diagnozie Biofeedback,  jedenaścioro z nich zostało zaproszonych do treningów usprawniających funkcjonowanie przez dwoje specjalistów, którzy  zostali przeszkoleni w zakresie EEG – Biofeedback i uzyskali stosowne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i wsparcia z wykorzystaniem tej metody.

2. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne

·       Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami –  wsparciem objęto 11 wychowanków ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, wymagającymi pomocy specjalistycznej tj.  psychoterapią i wsparciem psychologicznym.

·       Konsultacje psychiatryczne dla dzieci  –  troje wychowanków otrzymało refundację kosztów konsultacji psychiatrycznych.  

·       Terapia Integracji Sensorycznej – dwoje dzieci w ramach wczesnego wspomagania zostało objętych integracją sensoryczną.

·       Diagnoza i terapia FAS – diagnozą FAS objęto łącznie 34 wychowanków pieczy zastępczej, udzielono 32 godzin wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieci z FAS i 50 godzin indywidualnych konsultacji dla rodzin zastępczych, wychowujących dzieci z FAS.

3. Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników ORPZ

·        Przeprowadzono w ramach grantu 5 szkoleń o charakterze warsztatowym dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w tym jedno szkolenie wyjazdowe, w sumie uczestniczyły w nich 32 osoby, zaś 29 koordynatorów i pracowników ORPZ uczestniczyło w pięciu specjalistycznych szkoleniach warsztatowych.

4. Bony edukacyjne dla usamodzielniających się wychowanków

·         w okresie realizacji grantu wsparcie w ramach umów o bony edukacyjne otrzymało 46 wychowanków ORPZ, z czego: 30 skorzystało z dofinansowania kursu na prawo jazdy (kat. B – 28 osób, kat. C – 2 osoby),  dwóm wychowankom sfinansowano opłatę czesnego za studia na wyższej uczelni, 15 osób odbyło kursy zawodowe, w tym kursy kwalifikacyjne, językowe oraz szkolenia branżowe takie, jak: kursy kosmetyczne, masażu, stylizacji paznokci, kursy kwalifikacyjne dla uczniów technikum, kursy branżowe z obszaru budownictwa i kurs celny.

5. Superwizja dla rodzin zastępczych oraz kadry pracującej z rodzinami zastępczymi

·        w trakcie realizacji grantu skorzystało 18 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 18 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników ORPZ

6. Doposażenie pracowników ORPZ – „Komputer dla koordynatora”

·        zakupiono nowe laptopy dla 10 koordynatorów i pracowników ORPZ. 

7. Zapewnienie rehabilitacji dzieciom z niepełnosprawnościami, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji NFZ

·         indywidualną rehabilitacją w warunkach domowych objęto troje dzieci, którym udzielono wsparcia w wymiarze  168 godzin rehabilitacji.

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji działań grantu „Pomorskie dzieciom”

Grantobiorca 1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dam Radę! szkolenie dla ORPZ Kadra Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i prowadząca specjalistyczne warsztaty pod nazwą "Dam radę!" 20.03.2023 r.
Zdjęcie 1 Kadra Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i prowadząca specjalistyczne warsztaty pod nazwą "Dam radę!" 20.03.2023 r.
Warsztaty dla Koordynatorów Zdjęcie 2 Uczestnicy szkolenia na temat funkcjonowania dzieci pieczy zastępczej po traumach 19.01.2023 r.
Zdjęcie 2 Uczestnicy szkolenia na temat funkcjonowania dzieci pieczy zastępczej po traumach 19.01.2023 r.
Szkoły dla Rodziców Zdjęcie 3 Zdjęcia "Szkoły dla Rodziców"
Zdjęcie 3 Zdjęcia "Szkoły dla Rodziców"
Szkolenia dla Rodzin Zastępczych Zdjęcie 4 Szkolenie dla Rodziców Zastępczych 04.04.2022 r.
Zdjęcie 4 Szkolenie dla Rodziców Zastępczych 04.04.2022 r.
Wyjazdowe warsztaty dla wychowanków Zdjęcie 5 Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne dla usamodzielniających się wychowanków, Cetniewo 19.03.2022 r.
Zdjęcie 5 Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne dla usamodzielniających się wychowanków, Cetniewo 19.03.2022 r.
Warsztaty kompetencji społecznych Zdjęcie 6 Warsztaty kompetencji społecznych dla wychowanków, Cetniewo 20.03.2022 r.
Zdjęcie 6 Warsztaty kompetencji społecznych dla wychowanków, Cetniewo 20.03.2022 r.
Zestaw sprzętu Zdjęcie 7 Zestaw sprzętu do diagnozy Biofeedback
Zdjęcie 7 Zestaw sprzętu do diagnozy Biofeedback
Komputer dla koordynatora
Zdjęcie 8 Komputer dla koordynatora

Udostępnij: