ZDJĘCIA Z GRANTU „POMORSKIE DZIECIOM”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  –  Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” nr 3 w Rumi  realizowała w latach 2021 – 2023  projekt  pt. „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego wnioskodawcą był Powiat Wejherowski. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego a Powiatem Wejherowskim udzielono grantu z przeznaczeniem na wsparcie w walce z epidemią covid-19 wychowanków, przebywających i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, jak również wsparcie wychowawców POW 3. Wnioskowana kwota grantu  to 91 030,00 zł, przeznaczona na finansowanie działań, mających na celu objęcie wsparciem 8 wychowanków i 8 wychowawców placówki w wymienionych poniżej działaniach.

 

  Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków POW 3

·        Dziewięcioro wychowanków placówki uczestniczyło w warsztatach psychoedukacyjnych, w trakcie których nauczyło się wyrażania siebie oraz asertywności;

·         Dziewięcioro wychowanków w trakcie wycieczki do Torunia wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych z psychologiem,  które połączone były ze zwiedzaniem nowych miejsc i uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Wychowankowie odwiedzili interesujące miejsca i obiekty kultury takie, jak: Muzeum Piernika, Planetarium, Niewidzialny Dom, Dom Mikołaja Kopernika i Muzeum Zabawek;

·        Dwoje wychowanków placówki zostało objętych indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym.  

Warsztaty edukacyjne dla wychowawców

·        Warsztaty edukacyjne dwudniowe dla wychowawców podniosły ich wiedzę i umiejętności w zakresie planowania pracy  i metod pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w szczególności w sytuacji izolacji społecznej.

Dodatki do wynagrodzeń w związku z covid-19 dla wychowawców POW 3

·        pracownikom  bezpośrednio sprawującym opiekę nad dziećmi przyznano dodatki specjalne,  stanowiące rekompensatę za dodatkową pracę i zwiększone obowiązki w związku z koniecznością sprawowania opieki nad  dziećmi w trakcie nauki zdalnej, a także w sytuacji zmienionej organizacji pracy w związku z pandemią .

Superwizja dla wychowawców i koordynatora POW 3

·         realizowana była  systematycznie superwizja dla wychowawców i koordynatora POW 3 (5 spotkań), która stanowiła okazję do dokonania samooceny i weryfikacji własnej pracy wychowawczej.

Doposażenie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochrony i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej

·        zakupiono 5 laptopów z oprogramowaniem wraz z myszkami oraz 8 zestawów słuchawkowych do użytku przez wychowanków i jedno oprogramowanie do komputera stacjonarnego;

zakupione testy diagnostyczne  covid-19, które wykorzystano jako skuteczne działanie profilaktyczne wobec osób, sprawujących opiekę nad dziećmi oraz służące ocenie stanu zdrowia dzieci, przyjmowanych do pieczy instytucjonalnej; dzięki zakupowi lampy bakteriobójczej możliwa była sterylizacja pomieszczeń w placówce w szczególności miejsc ogólnodostępnych i pomieszczeń służących za izolatki w sytuacji zachorowań. 

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji działań grantu „Pomorskie dzieciom”

Grantobiorca 4: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Rumi

Zdjęcie 1 Dom Legend Toruńskich
Zdjęcie 2 Muzeum Piernika
Zdjęcie 3 Muzeum Piernika
Zdjęcie 4 Przy pomniku
Zdjęcie 5 Dom Legend Toruńskich
Zdjęcie 6 Dom Legend Toruńskich
Zdjęcie 7 Dom Legend Toruńskich
Zdjęcie 8 Spacer po mieście
Zdjęcie 9 Manufaktury Cukierków

Udostępnij: