ZDJĘCIA Z GRANTU „POMORSKIE DZIECIOM”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  –  Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” nr 2 w Rumi  realizowała w latach 2021 – 2023  projekt  pt. „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego wnioskodawcą był Powiat Wejherowski. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego a Powiatem Wejherowskim udzielono grantu z przeznaczeniem na wsparcie w walce z epidemią covid-19 wychowanków, przebywających i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, jak również wsparcie wychowawców POW 2. Wnioskowana kwota grantu  to 95 180,00 zł, przeznaczona została na finansowanie działań, mających na celu objęcie wsparciem 10 wychowanków i 7 wychowawców placówki w wymienionych poniżej działaniach.

 

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków POW 2

·        warsztaty  psychoedukacyjne dla 9 wychowanków placówki, które zwiększyły u uczestników asertywność i umiejętności wyrażania siebie;

·        wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem dla 9 wychowanków,  które zrealizowano w trakcie wycieczki do Warszawy.

Dodatki do wynagrodzeń w związku z covid-19 dla wychowawców POW 2

·        pracownicy  bezpośrednio sprawujący opiekę nad dziećmi otrzymali dodatki specjalne,  stanowiące rekompensatę za dodatkową pracę i zwiększone obowiązki w związku z koniecznością sprawowania opieki nad  dziećmi w trakcie nauki zdalnej;

Warsztaty edukacyjne dla wychowawców POW 2

·        przeprowadzono łącznie trzy dwudniowe szkolenia warsztatowe dla wychowawców na temat prowadzenia dialogu motywującego z dzieckiem,  planowania i metod pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki pracy w warunkach pandemicznych oraz zaburzeń zachowania i dzieci i ich profilaktyki.

Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających pieczę instytucjonalną

·        trzech wychowanków otrzymało bony edukacyjne na pokrycie kosztów kursu prawa jazdy kat. B, co wzmocniło ich mobilność, przez co znacząco wzrosły szanse na rynku pracy usamodzielniających się wychowanków. 

Superwizja dla wychowawców i koordynatora POW 2 

·         w ramach działania wychowawcy i koordynator wzięli udział w superwizji swojej pracy (5 spotkań)

Doposażenie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochrony i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej:

·        dla użytku wychowanków dokonano zakupu 7 laptopów z oprogramowaniem, słuchawkami i myszkami, drukarkę laserową  oraz jedno oprogramowanie na stacjonarne stanowisko komputerowe;

zakupione testy diagnostyczne  covid-19 użyte zostały w ramach działań profilaktycznych.

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji działań grantu „Pomorskie dzieciom”

Grantobiorca 3: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Rumi

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zdjęcie 1 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zdjęcie 1 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zdjęcie 2 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zdjęcie 2 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zdjęcie 3 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zdjęcie 3 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zdjęcie 4 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zdjęcie 4 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Spacer nad Wisłą Zdjęcie 5 Spacer nad Wisłą

Udostępnij: