ZDJĘCIA Z GRANTU „POMORSKIE DZIECIOM”

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  –  Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” nr 1 w Rumi  realizowała w latach 2021 – 2023  projekt  pt. „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, którego wnioskodawcą był Powiat Wejherowski. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego a Powiatem Wejherowskim udzielono grantu z przeznaczeniem na wsparcie w walce z epidemią covid-19 wychowanków, przebywających i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, jak również wsparcie wychowawców POW 1. Wnioskowana kwota grantu  to 108 300,00 zł, przeznaczona na finansowanie działań, mających na celu objęcie wsparciem 12 wychowanków i 7 wychowawców placówki w wymienionych poniżej działaniach.

 

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków POW 1

·        psychoterapia indywidualna dla wychowanków;

·        warsztaty psychoedukacyjne dla 12 wychowanków;

·        wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne dla 9 wychowanków do Torunia.

Doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej wychowanków i środki ochrony

·        zakupiono 10 laptopów z oprogramowaniem, słuchawkami i myszkami do użytku przez wychowanków, testy diagnostyczne covid-19 i lampę bakteriobójczą

Dodatki do wynagrodzeń dla wychowawców w związku z covid-19

·         pracownikom  bezpośrednio sprawującym opiekę nad dziećmi zostały przyznane dodatki specjalne za okres trzech miesięcy

Warsztaty edukacyjne dla wychowawców POW 1

·        przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla wychowawców na temat planowania i metod pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki sytuacji okresu pandemii

Superwizja dla wychowawców i koordynatora POW 1

·        odbywała się systematyczna  superwizja dla wychowawców i koordynatora placówki, w trakcie pięciu spotkań zrealizowano 20 godzin superwizji 

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji działań grantu „Pomorskie dzieciom”

Grantobiorca 2: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Rumi

Promenda Zdjęcie 1 Wychowankowie w trakcie wyjazdowych warsztatów psychoedukacyjnych do Torunia w dniach 26-27.01.2023 r.
Zdjęcie 1 Wychowankowie w trakcie wyjazdowych warsztatów psychoedukacyjnych do Torunia w dniach 26-27.01.2023 r.
Domek 1 Pieczenie ciasteczek Zdjęcie 2 Wychowankowie w trakcie zajęć w Muzeum Piernika w Toruniu, 27.01.2023 r.
Zdjęcie 2 Wychowankowie w trakcie zajęć w Muzeum Piernika w Toruniu, 27.01.2023 r.
Domek 1 Niewidzialny dom Zdjęcie 3 Uczestnicy w trakcie wizyty w Niewidzialnym Domu
Zdjęcie 3 Uczestnicy w trakcie wizyty w Niewidzialnym Domu
Domek 1 Przy kościele Zdjęcie 4 Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zdjęcie 4 Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Udostępnij: