Zapytanie Programu korekcyjno-edukacyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ UZYSKANIA
NAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW I ZASADY GOSPODARNOŚCI 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WEJHEROWIE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Nazwa oraz adres
Zleceniodawcy:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – Koordynator „Powiatowego Programu Korekcyjno Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”

ul. Sobieskiego 279A

84-200 Wejherowo

NIP: 588 241 79 33

 2. Tryb udzielenia zlecenia:

 Postępowanie prowadzone w oparciu § 7 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora PCPR w Wejherowie z dnia 07 stycznia 2021 r., uwzględniając wartość nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł, dla której nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022, poz. 1710).

 3. Opis i zakres przedmiotu zlecenia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1241).

1)    Zasady realizacji
Programu określa:

a) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

b) Uchwała Nr VI/XVIII/285/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025,

2) Wykonawca realizuje program przyjęty Uchwałą Nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r.;

3)    Program będzie obejmował łącznie nie mniej niż 60 godzin i nie więcej niż 120 godzin, a przerwa między kolejnymi zajęciami nie może przekroczyć 1 tygodnia. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Zajęcia grupowe powinny trwać około 4 godzin, jeden raz w tygodniu;

4)    Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.

5)    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu;

6)    Uczestnicy programu: sprawcy przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Wejherowskiego – naboru
uczestników Programu dokonuje Zleceniodawca;

7) Program zostanie przeprowadzony w jednej grupie o liczebności od 8-15 osób;

8)   Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w Programie;

9) Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową;

10)  Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, projektor, ekran, itp.);

11)  Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne;

12)  Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie trwania Programu zgodnie z jego celami określonymi w Programie.

13)  Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zleceniodawcy;

14)  Wykonawca sporządza listy obecności uczestników programu.

 4. Termin wykonania zlecenia:

 W okresie od czerwca 2023 r. do września 2023 r.

 5. Forma zatrudnienia

 Umowa cywilno-prawna.

 6. Miejsce świadczenia usług:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A.

7. Niezbędne wymagania formalne:

1)     kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259);

2)     kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

3)     kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 8. Wymagania dodatkowe:

 

1) doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w
rodzinie, minimum 2 przeprowadzone programy korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie.

2)    samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

3)    odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

4)    wysoki stopień empatii;

5)    nieposzlakowana opinia;

6)    dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV kandydata;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

4) oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie z określeniem miejsca, terminu i według jakiego modelu był realizowany program (jeżeli był realizowany);

5) formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem;

6) oświadczenie  kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

7)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych;

8)    oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

9) dokumentacja musi być podpisana przez wykonawcę;

  

11. Termin i miejsce
składania dokumentów
:

 Ofertę z dopiskiem „Oferta na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy” można:

 1)     przesłać w zamkniętej kopercie pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A,

2)     doręczyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres wskazany w punkcie 1a, w kancelarii PCPR,

3) przesłać drogą e-mail na adres: miroslaw.bigot@pcprwejherowo.pl

4)     termin składania formularzy ofertowych: do 30.03.2023 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 12. Informacje dodatkowe:

1)     Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

3) Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej.

4)      Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

5)     Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Bernacka, tel. 58 672 40 63 wew. 13, w godzinach urzędowania PCPR;

6)     Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. W zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Szczegóły: ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 2023

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,