Wysokość świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 roku od 1 czerwca 2022 roku uległy zmianie kwoty świadczeń m. in. dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i wynoszą:

 1. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej – nie mniej niż 595,00 zł.

 2. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3.921,00 zł.

 3. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

  1. nie mniej niż  7.839,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

  2. nie mniej niż 3.921,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,

  3. nie mniej niż 1.961,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

  4. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1.782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3.563,00 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr IV/XXXIII/409/14 z dnia 28 marca  2014 roku w sprawie podwyższenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pełnoletnie osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze pomoc podwyższono do kwoty 600,00 zł. Uchwała weszła w życie w dniu 8 maja 2014r.

Udostępnij: