ZADANIA ZESPOŁU

Do zadań Zespołu ds. Świadczeń należy w szczególności:

 1. W zakresie przyznawania świadczeń rodzinom zastępczym i prowadzącym rdd:
  1. sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz dla prowadzących rdd
  2. sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
  3. sporządzanie umów dla rodzin pomocowych
  4. prowadzenie dokumentacji w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin pomocowych rodzin
  5. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
   1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
   2. dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
   3. dotyczących dofinansowania wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
   4. na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
   5. na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych (jednorazowo lub okresowo),
   6. na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rdd,
   7. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych i rdd,
  6. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

  7. współpraca z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie uzyskania opinii, informacji o sytuacji rodzin zastępczych, informacji o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej oraz o rodzicach biologicznych tych dzieci itd., służących realizacji zadań Zespołu,

 1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z usamodzielnianiem się wychowanków pieczy zastępczej:
  1. monitorowanie działań związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, zakładów karnych itp.

  2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  3. ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,

  4. nadzór na mieszkaniami chronionymi dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

  5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz nadzór nad mieszkaniami chronionymi, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

  6. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,

 1. W zakresie dochodzenia odpłatności od rodziców biologicznych, nienależnie pobranych świadczeń i zawierania porozumień pomiędzy powiatami:
  1. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo – finansowej osób zobowiązanych do opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

  2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,

  3. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej z powiatami w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

 1. W zakresie finansowym i sprawozdawczości:
  1. sporządzanie zestawień wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,

  2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,

  3. bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu wejherowskiego oraz dzieci z terenu powiatu wejherowskiego przybywających na terenie innych powiatów,

  4. angażowanie środków do zespołu FK

  5. wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz sprawozdawczość w systemie informatycznym POMOST,

  6. sporządzanie sprawozdawczości dla Wojewody Pomorskiego z zakresu zadań Zespołu,

  7. współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji wypłat, odpłatności oraz nienależnie pobranych świadczeń.

 1. W zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom:
  1. realizacja wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego,

  2. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Udostępnij: