Wysokość świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 roku od 1 czerwca 2022 roku kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynoszą:

  1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 785,00 zł.
  • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.189,00 zł. 
  • Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
    o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 239,00 zł.
  • Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 239,00 zł.

Udostępnij: