ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

  1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku do dnia 31 maj 2024 roku kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynoszą:

  2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 899,00 zł.

  3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.361,00 zł.

  4. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 274,00 zł.

  5. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 274,00 zł.


Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 roku od dnia 1 czerwca 2024 roku ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i będą wynosić:

       1.      Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 1.002,00 zł.

 2.      Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż  1.517,00 zł. 

       3.      Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 306,00 zł.

 4.      Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 306,00 zł.

Udostępnij: