ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ ICH WZORÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE DOTYCZĄCYCH USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

TREŚĆ PROCEDUR

 1. Wniosek o przyznanie pomocy czasowej na czas sprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem + Oświadczenie do zał. nr 1 rodzina pomocowa
 2. Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich + Oświadczenie do zał. nr 2 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 4. Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 6. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 7. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem – jednorazowo lub okresowo
 8. Wniosek o przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 9. Wniosek o przyznawanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka/zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.
 10. Rozliczenie przyznanych środków na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka/zamieszkuje rodzina zastępcza wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

 

 1.  
 2. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku od dnia 1 czerwca 2023 roku kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka wynoszą:

 3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 899,00 zł.

 4. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.361,00 zł.

 5. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 274,00 zł.

 6. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 274,00 zł.

 •  

Udostępnij: