KARTA POLAKA

Informacja dla Cudzoziemców, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania
Karty Polaka

Informujemy, że realizacja wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

Osoby zainteresowane, zamieszkałe na terenie powiatu wejherowskiego, w celu ustalenia formy wypłaty świadczenia winny zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1)      Komu przysługuje świadczenie?

Cudzoziemiec, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, z powołaniem się na posiadanie ważnej Karty Polaka i zamiarem osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, może wnioskować o przyznanie świadczenia pieniężnego. Ma ono na celu częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.

2)      Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Świadczenie przyznaje się na okres do 9 miesięcy na wnioskodawcę, małżonka i na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka.

3)      Wypłata świadczenia

Wypłaty świadczenia dokonuje w okresach miesięcznych starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce Cudzoziemca i członków rodziny, wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne.
Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce Cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Starosta składa wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację  uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni w danym roku budżetowym wniosek o dotację składa się do dnia 31 października tego roku budżetowego.

Na terenie Powiatu wejherowskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A, tel. 58/672 40 63 wew. 29, e-mail: zs@pcprwejherowo.pl

Decyzja wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez Cudzoziemca.

Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje Starosta wskazany przez Wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Udostępnij: