Pomoc cudzoziemcom

Pomoc dla cudzoziemca

Cudzoziemcowi, który:

 1. uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji.

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem im statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Wniosek powinien zawierać:

 1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem  cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji;

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

 1. decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
 2. dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
 3. karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

 1. decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 2. karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, do wniosku należy dołączyć kopie:

 1. decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 2. kartę pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.

Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne w wysokości od 721,00 zł do 1.450,00 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych;
 3. pracę socjalną;
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do:
  1. udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz o warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia;
  2. współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej;
  3. pomocy w uzyskaniu zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu chronionym;
  4. prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej;
  5. innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca;
  6. wskazania pracownika uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca w okresie realizacji tego programu.
 2. Cudzoziemca do:
  1. zameldowania się w miejscu zamieszkania;
  2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy;
  3. obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba;
  4. współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu;
  5. innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej;
  6. przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.

Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.

W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca może zmienić miejsce zamieszkania w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu.

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 1. uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
 2. wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;
 3. udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
 4. upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
 5. wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Szczegółowe informacje o pomocy integracyjnej dla cudzoziemców zawarte są w rozdziale 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 91-95) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

 

Udostępnij: