Klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Na podstawie  art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A , z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 672 40 63

– faksując na numer fax (58) 672 27 02

– pisząc na adres 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Piekarska, a Zastępcą Inspektora ochrona danych osobowych jest Pani Bożena Chmielewska, z którymi można się skontaktować pisząc na adres e-mail rodo@pcprwejherowo.pl

PCPR  przetwarza Państwa dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo rozpatrzyć Państwa wniosku,  wykonać zawartej umowy, lub zgodnie z prawem wystawić faktury. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A  przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia pomocy osobom potrzebującym w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ,
 • udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych oraz w formie rzeczowej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusu rehabilitacyjnego, do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, tłumacza migowego i przewodnika, w ramach programu „Aktywnego Samorządu”,
 • zdiagnozowania sytuacji osobistej osoby będącej w kryzysie, udzielaniu jej potrzebnego wsparcia,
 • orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej wszystkich transakcji finansowych;
 • realizacji umów z kontrahentami;

Podstawy przetwarzania:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493),
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r, poz.1769 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • Pisemnej zgoda na przetwarzanie.

Czas przetwarzania:

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. PCPR nie może usuwać danych związanych z pełnieniem roli rodziny zastępczej. Są one przechowywane przez 50 lat od chwili zaprzestania pełnienia  roli rodziny zastępczej. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od zakończenia  spraw lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych:

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy udostępniać Twoje dane wyłącznie:

 • innym odbiorcom działającym na podstawie przepisów prawa i współpracującym z nami,  np. Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne, Prokuratura, ośrodki wsparcia, ośrodki zdrowia, ośrodki rozwiązywania problemów i profilaktyki alkoholowej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie a także dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;

UPRAWNIENIA

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.
 • W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 1. przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 3. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
 4. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez 10 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Obowiązek informacyjny wobec osoby składającej wniosek

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Wejherowie,  z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 672 40 63

– faksując na numer fax (58) 672 27 02

– pisząc na adres 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

 1. Kontakt do Inspektora ochrony danych: rodo@pcprwejherowo.pl
 2. Celem przetwarzania jest wydanie dokumentów oraz realizacja wniosków.
 3. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Dane osobowe osoby składającej wniosek mogą być przekazywane do innych podmiotów administracji publicznej zgodnie z właściwością. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, bycia poinformowanym, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Udostępnij: