RODO

Klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A , z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu (58) 672 40 63

– faksując na numer fax (58) 672 27 02

– pisząc na adres 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A

– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Piekarska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail rodo@pcprwejherowo.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo rozpatrzyć Państwa wniosku,  wykonać zawartej umowy lub zgodnie z prawem wystawić faktury.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A  przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia pomocy osobom potrzebującym w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • sprawowania pieczy zastępczej nad wychowankami;
 • udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych oraz w formie rzeczowej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusu rehabilitacyjnego, do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, tłumacza migowego i przewodnika, w ramach programu „Aktywnego Samorządu”;
 • zdiagnozowania sytuacji osobistej osoby będącej w kryzysie, udzielaniu jej potrzebnego wsparcia;
 • orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej;
 • prowadzenia dokumentacji księgowej wszystkich transakcji finansowych;
 • realizacji umów z kontrahentami.

Podstawy przetwarzania:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;
 • pisemna zgoda na przetwarzanie.

Czas przetwarzania:

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. PCPR nie może usuwać danych związanych z pełnieniem roli rodziny zastępczej ani danych wychowanków. Są one przechowywane przez 50 lat od chwili zaprzestania pełnienia roli rodziny zastępczej lub opuszczenia placówki. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od zakończenia  spraw lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych:

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy udostępniać Twoje dane wyłącznie:

 • innym odbiorcom działającym na podstawie przepisów prawa i współpracującym z nami,  np. Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne, Prokuratura, ośrodki wsparcia, ośrodki zdrowia, ośrodki rozwiązywania problemów i profilaktyki alkoholowej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie, a także dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

UPRAWNIENIA

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 • Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z PCPR

Klauzula informacyjna dla oferentów PCPR

Udostępnij: